fbpx

VIZA ZA SPAJANJE PORODICE – Šta sve trebate znati?

12. Februar 2021. 0 Kommentare

Podnošenje zahtjeva za boravišnu dozvolu u svrhu spajanja porodice sa bračnim partnerom

U svrhu podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci (i 2 fotokopije).
-Stari pasoš na uvid.
-2 potpuno popunjena i potpisana zahtjeva za vizu uključujući i pouku.
-2 aktuelne biometrijske fotografije.
-Taksu za obradu zahtjeva u visini od 150,00 KM.
Dodatno je potrebno priložiti sljedeće (u originalu i 2 fotokopije):
-Međunarodni vjenčani list.
-Aktuelna prijava boravka bračnog partnera koji živi u Njemačkoj (ne starija od 6 mjeseci).
-Kopija boravišne dozvole i kopija pasoša bračnog partnera koji živi u Njemačkoj, a kod
njemačkih bračnih partnera kopija pasoša ili lične karte.
-Ukoliko je u predmetu relevantno: presude o razvodu svih prethodnih brakova sa Apostille
pečatom oba supružnika, te prevod istih na njemački jezik.
-Dokaz o poznavanju njemačkog jezika na nivou A1 (ili više).

Molimo da obratite pažnju na sljedeće:

Ukoliko ste sklopili brak nakon što je Vaš bračni partner odselio u Njemačku, moguće je da se kod spajanja morate suočiti sa dvogodišnjim periodom mirovanja Vašeg zahtjeva za vizu (tzv. Sperrfrist). Ambasada će Vas u tom slučaju rado posavjetovati. Ambasada može uzeti u obzir samo certifikate priznatih ponuđača. Certifikati na dan podnošenja zahtjeva za vizu ne smiju biti stariji od godinu dana. Molimo da prije podnošenja zahtjeva za vizu obavezno obratite pažnju na zasebni informativni list „Dokaz o poznavanju njemačkog jezika u viznom postupku za izdavanje vize”. U istom ćete naći sve informacije u vezi jezičkih certifikata. Podnosioci zahtjeva su prema čl. 82 stav 1 Zakona o boravku obavezni da sarađuju u postupku podnošenja zahtjeva. Molimo da obratite pažnju na to da će samo zahtjevi za vizu s potpunom dokumentacijom, i to kako je navedeno u ovom informativnom listu, biti obrađeni. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom će biti odbijeni. Produženje roka za naknadno dostavljanje dokumentacije u principu više neće biti moguće. U pojedinačnom slučaju može biti naknadno tražena dodatna dokumentacija.

Podnošenje zahtjeva za vizu za spajanja maloljetne djece sa roditeljima

U svrhu podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci (i 2 fotokopije).
-2 potpuno popunjena i potpisana zahtjeva za vizu uključujući i pouku.
-2 aktuelne biometrijske fotografije.
-Taksa za obradu zahtjeva u visini od 75,00 KM.
Dodatno je potrebno priložiti sljedeće (u originalu i 2 fotokopije):
-Međunarodni rodni list.
-Aktuelna prijava boravka roditelja koji već živi u Njemačkoj, ukoliko dijete treba da se doseli u Njemačku
bez drugog roditelja (prijava boravka ne smije biti starija od šest mjeseci).
-Ukoliko je relevantno: dokaz o isključivom starateljstvu nad djetetom, npr. na osnovu presude o
starateljstvu nad djetetom sa Apostille pečatom, te prevodom na njemački jezik (po potrebi smrtni list
drugog roditelja).
-Kopija boravišne dozvole i kopija pasoša roditelja koji živi u Njemačkoj, a kod roditelja koji ima njemačko
državljanstvo kopija pasoša ili lične karte.
-Kod djece starije od 16 godina: svjedočanstva zadnja dva razreda sa prevodom i jezički certifikat
na nivou C1.
-Ukoliko je relevantno: presudu o usvajanju djeteta sa Apostille pečatom, te prevodom na njemački jezik.
-Presuda o priznanju i utvrđivanju izvršenja nadležnog njemačkog suda za starateljstvo prema Zakonu o
izvršenju usvajanja.

Molimo da obratite pažnju na sljedeće:

Djeca moraju prilikom podnošenja zahtijeva doći u pratnji bar jednog roditelja. Onaj roditelj, kod kojeg dijete neće živjeti, mora dati saglasnost za preseljenje djeteta u Njemačku u pismenoj formi. Ova saglasnost mora biti ovjerena od strane notara i imati Apostille pečat. Dodatno je potreban i ovjeren prevod saglasnosti na njemački jezik. Ambasada može uzeti u obzir samo certifikate priznatih ponuđača. Certifikati na dan podnošenja zahtjeva za vizu ne smiju biti stariji od godinu dana. Molimo da prije podnošenja zahtjeva za vizu obavezno obratite pažnju na zasebni informativni list „Dokaz o poznavanju njemačkog jezika u viznom postupku za izdavanje vize”. U istom ćete naći sve informacije u vezi jezičkih certifikata. Podnosioci zahtjeva su prema čl. 82 stav 1 Zakona o boravku obavezni da sarađuju u postupku podnošenja zahtjeva. Molimo da obratite pažnju na to da će samo zahtjevi za vizu s potpunom dokumentacijom, i to kako je navedeno u ovom informativnom listu, biti obrađeni. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom će biti odbijeni. Produženje roka za naknadno dostavljanje dokumentacije u principu više neće biti moguće. U pojedinačnom slučaju može biti naknadno tražena dodatna dokumentacija.

Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize

Podnosioci zahtjeva za vizu moraju u svrhe različitih boravaka (između ostalog spajanje porodice sa suprugom spajanja djece starije od 16 godina, zapošljavanje zdravstvenih radnika, Au-Pair) priložiti dokaz o poznavanju njemačkog jezika na odgovarajućem nivou prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (GER). Koji nivo poznavanja jezika Vam je potreban za određeni boravak, možete saznati iz odgovarajućih infolistova. Informacije o sadržaju i stepenu ispita na različitim jezičkim nivoima, i sl. možete pronaći pod linkom www.goethe.de/bih. Kao dokaz potrebno je priložiti uvjerenje o položenom ispitu njemačkog jezika, koje je izdato na temelju standardiziranog ispita o znanju jezika prema standardima „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“.

U postupku za izdavanje vize, Njemačka ambasada u Sarajevu trenutno priznaje certifikate o položenom
ispitu od jezičkih instituta kako slijedi u nastavku:

 • Goethe-Institut e.V. (GI).
 • Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), ukoliko je ispit položen u Bosni i Hercegovini
  (u tom slučaju datum ispita mora biti nakon 31.07.2019) ili u Austriji.
 • TestDaF-Institut (TestDaF).
 • telc gGmbH (TELC), ukoliko je ispit položen u Njemačkoj.

  Svi ostali certifikati kao i potvrde raznih jezičkih škola, koje potvrđuju samo učešće na tečaju njemačkog jezika, se ne mogu priznati u postupku za izdavanje vize. Također se NE MOGU priznati dijelovi certifikata o položenom jeziku iz pojedinih vještina/modula „govor, pisanje, čitanje, slušanje“, nego samo cjelokupni certifikati o položenom jeziku koji obuhvataju sve 4 vještine/modula. Molimo obratite pažnju na to da certifikati o položenom ispitu njemačkog jezika koji obuhvataju četiri (4) modula i koji zadovoljavaju jezički nivo koji je Vama potreban za Vašu svrhu boravka u Njemačkoj, na dan podnošenja zahtjeva za vizu NISU stariji od godinu dana. Stariji jezički certifikati i oni sa starijim parcijalnim
  modulima neće biti priznati. Usljed korona-pandemije važi sljedeće pravilo o kulantnosti Jednogodišnji rok važenja jezičkih certifikata, a čija su četiri modula istekla za vrijeme zatvaranja odjela za vize zbog korone (vremenski period od 16.03.2020. godine do 10.07.2020. godine), će načelno biti produžen za 6 mjeseci i to u zavisnosti od datuma ispita pojedinačnih 4 modula. No, to iziskuje da poznavanje jezika i dalje
  mora biti na nivou koji je prethodno utvrđen na testiranju.

  Preuzeto sa: Njemačka ambasada Sarajevo, https://sarajewo.diplo.de/ba-sh/service/visa-fz-aufenthalt-download-seite/1631510Impressum

MEDINGTECH - PERSONALVERMITUNG

Elvirs Delic

Die Anschrift

Am Geisberg 9 Trunkelsberg 87779

STEUERNUMMER: 138/210/70478

Ust.IdNr.:DE308351819

Kontakt

Mob 004915127567888

Ein Agenturpaket bestellen